2006-2009 Vadovo aplinkos apsaugos ir gamtinių išteklių kaštų-naudos vertinimui pagal BVPD parengimas ir testavimas (AQUAMONEY). Finansavo ES 6-oji Bendroji programa

2008 Studijos „Jūros ekonominė informacija“ parengimas: Lietuvos dalis. Partnerai Enveco Miljoekonomi AB (Švedija). Finansavo Švedijos aplinkos apsaugos agentūra.

2008 Lietuvai pagal naujausius Europos komisijos metodologijos siūlymus nustatomų įsipareigojimų dėl ES šiltnamio dujų mažinimo tikslų iki 2020 m. įgyvendinimo galimybių analizės, poveikio vertinimo ir pasiūlymų dėl Lietuvos pozicijos parengimas. Finansavo LR Aplinkos ministerija

2008 Techninė pagalba rengiant vandenvalos projektus Turkijoje. Projekto partneriai COWI a/s (Danija). Finansavo ES

2008 Nacionalinės klimato kaitos įgyvendinimo pažangos ataskaitos JT Bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriatui parengimas. Finansavo LR Aplinkos ministerija

2008 Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo poveikio ir rezultatyvumo aplinkos sektoriuje vertinimas. Partneriai VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“. Finansavo LR Aplinkos ministerija

2007-2008 Projektų finansuojamų pagal Norvegijos finansinį mechanizmą įvertinimas Lietuvoje. Partneriai Norconsult (Norvegija)

2007-2008 Pajėgumų stiprinimas įgyvendinant Kioto protokolo reikalavimus Lietuvoje. Partneriai UAB COWI Baltic, VšĮ Baltijos aplinkos apsaugos forumas, UAB Bureau veritas LIT. Finansavo ES

2007 Kietųjų atliekų tvarkymo plano parengimas Kipro turkų bendruomenėje. Institucinių gebėjimų stiprinimo ekspertas. Partneriai Milieu Ltd. (Belgija). Finansavo ES
2006-2007 Aplinkos apsaugos institucijų gebėjimų efektyviai panaudoti finansinius išteklius vystymas per geros patirties perdavimą ir mokymus. Partneriai COWI-Anadolu, Turkija. Finansavo ES

2006-2007 Gebėjimų stiprinimas Baltijos šalyse siekiant pritaikyti aplinkos ir išteklių kaštų vertinimą diegiant Europos sąjungos Bendrąją vandens politikos direktyvą (ENCOBALT). Partneriai Baltijos aplinkos forumas.

2006-2007 Aplinkos apsaugos monitoringo sistemos stiprinimas Albanijoje. Projekto partneriai PM Ltd. (Airija).

2006-2007 Regioninių aplinkos apsaugos centrų (REC) vertinimas Kaukazo, Moldovos, Rusijos ir Centrinės Azijos Respublikose. Partneris – Milieu Ltd. (Belgija). Finansavo ES.

2006-2008 Institucinių gebėjimų stiprinimas tvarkant Nemuno upės baseiną. Partneriai DHI a/s (Danija). Finansavo ES

2006 Tekirdago miesto (Turkijoje) vandentvarkos galimybių studijos parengimas. Partneriai COWI Anadolu. Finansavo Europos investicijų bankas

2006 Aplinkos apsaugos, darbo saugos ir sveikatos teisės ir politikos pasikeitimų monitoringas ir ataskaitos. Partneriai ENHESA (Belgija)

2005-2006 Branduolinių įrenginių išmontavimo skirtingų finansavimo metodų palyginimas. Partneriai Vupertalio klimato, aplinkos ir energetikos institutas.Finansavo Europos Komisija

2005-2006 Gebėjimų stiprinimas klimato kaitos srityje. Finansavo PAF MPP

2005-2006 Sanglaudos fondo finansuojamų vandens sektoriaus projektų Latvijoje finansinių skaičiavimų ex-post įvertinimas. Partneriai BDA Lietuva. Finansavo Europos Komisija

2005-2006 CyPEG_SAVE EPIQ II (Kipro ekonominės plėtros skatinimas. Techninė pagalba ir pajėgumų stiprinimas vandens, nuotekų ir atliekų srityse. Partneriai  IRG, JAV. Finansavo JAV Tarptautinės plėtros agentūra (USAID)

2006 Techninė pagalba įgyvendinant atliekų tvarkymo investicinius/infrastruktūros projektus Rumunijoje. Partneriai Hill International. Finansavo Europos Komisija

2005-2006 TIPK Direktyvos aplinkosauginės naudos vertinimo metodologijos parengimas. Partneriai Milieu Ltd. (Belgija). Finansavo Europos aplinkos agentūra

2005-2006 Strateginis aplinkos vertinimas ir rizikos prevencija struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondų lėšomis 2007-2013 m. laikotarpiu. Partneriai ELLE (Latvija). Finansavo Europos Komisja

2005-2006 Pavojingų medžiagų Lietuvos vandens aplinkoje atranka. Partneriai Baltijos aplinkos apsaugos forumas. Finansavo Suomijos aplinkos institutas

2005-2006 Teršalų išmetimų mažinimo ir aplinkos oro kokybės vertinimo valstybinių programų parengimas. Projekto partneriai ELLE (Latvija). Finansavo ES Phare programa

2005-2006 Vandens išteklių išsaugojimas ateities kartoms. Projekto partneriai VšĮ „Vandens namai“ (Lietuva). Finansavo ES Struktūrinis fondas

2005 Pavojingų atliekų sutvarkymo sistemos kaštų-naudos ir finansinė analizė. Finansavo LR Aplinkos ministerija

2004-2006 ES Struktūrinių fondų projekto „Klaipėdos regiono Aplinkos tyrimų laboratorijos pasirengimas akreditavimui“ administravimo paslaugos. Finansavo ES Struktūrinis fondas

2004-2006 Aplinkos ministerijos institucinių gebėjimų stiprinimas ES finansinės paramos priemonėms Lietuvoje valdyti. Projekto partneriai Project Management Ltd. (Airija). Finansavo ISPA/Sanglaudos Fondo programa.

2004-2005 Rusijos karinių pajėgų aplinkos apsaugos pareigūnų mokymai. Projekto partneriai Lietuvos Gen. A. Ramanausko karių profesinio tobulinimo centras. Finansavo JAV Vyriausybė.

2003-2005 Techninė parama Turkijos Aplinkos ministerijai planuojant svarbiausias aplinkos apsaugos investicijas. Projekto pagrindiniai partneriai COWI a/s (Danija). Finansavo Europos Sąjunga

2003-2005 Parama Aplinkos apsaugos valdymo gebėjimų stiprinimui, Bosnija ir Hercegovina. Projekto partneriai Project Management Ltd. (Airija). Finansavo ES Phare programa