Projektas “Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (Priemonių programos) atnaujinimas“

Kartu su Klaipėdos universitetu įgyvendinome projektą „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (Priemonių programos) atnaujinimas“, kurio metu buvo analizuojamas esamų priemonių rezultatyvumas ir pakankamumas ūkinės veiklos, antropogeninių pavojų, aplinkos apsaugos tikslų ir geros aplinkos būklės rodiklių atžvilgiu, siūlomos naujos priemonės Priemonių programai atnaujinti. Taip pat vertinamos  2021 m. atnaujinto Baltijos jūros veiksmų plano priemonės, atsižvelgiant į jų pritaikomumą Lietuvoje,  teikiami pasiūlymai poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojantiems nacionaliniams teisės aktams, vertinamas naujos Priemonių programos sąnaudų rezultatyvumas ir ekonominė nauda (sąnaudų-naudos analizė), peržiūrimos esamos ir jei reikia, siūlomos naujos JSPD įgyvendinimo išimtys.