2004 Institucinių gebėjimų stiprinimas įgyvendinant Europos bendrijos reikalavimus cheminių medžiagų, genetiškai pakeistų organizmų, integruotos taršos prevencijos ir kontrolės bei klimato kaitos valdymui. Projekto partneriai DHI Water & Environment a/s (Danija); Milieu Ltd. (Belgija); APINI (Lietuva). Finansavo ES Phare programa

2004 Konsultavimas rengiant leidinį apie atliekų tvarkymą Baltijos šalyse. Finansavo Baltijos aplinkos apsaugos forumas

2004 Elektros ir elektronikos įrangos atliekų direktyvos nuostatų perkėlimas. Projekto partneriai HFT Network Oy (Suomija). Finansavo Suomijos Aplinkos ministerija

2004 „Baltijos šalių regioninė cheminių medžiagų kontrolės programa – Baltijos šalių administracinių gebėjimų cheminių medžiagų kontrolės srityje stiprinimas“ (BACCON 3). Finansavo Baltijos aplinkos apsaugos forumas.

2004 Ekonominės priemonės energetikos sektoriuje. Projekto partneriai IVL Švedijos Aplinkosaugos tyrimų institutas. Finansavo Švedijos Aplinkos apsaugos agentūra

2004 Suomijos-Lietuvos bendradarbiavimo Aplinkos apsaugos srityje projektų identifikavimas 2004- 2005 metams. Finansavo Suomijos Aplinkos apsaugos institutas

2003 Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų standartai Lietuvoje. Projekto partneriai Carl Bro a/s. Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2003 Konsultacijos rengiant leidinį apie Aplinkos apsaugos politikos ekonomines priemones. Finansavo Baltijos aplinkos apsaugos forumas

2003 Septyni Aplinkos apsaugos projektai – Komanda 1 – Lenkija. Pagalba Zachodnepomorskoje vaivadijai rengiant aplinkos apsaugos investicijų/finansavimo strategiją. Projekto partneriai Ramboll a/s (Danija), Milieu Ltd. (Belgija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2002-2003 Pavojingų atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas Lietuvoje. Projekto partneriai AF-International AB (Švedija). Finansavo Švedijos tarptautinės plėtros agentūra

2003 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo *** prekybos tinkle galimybių analizė.

2003-2004 Techninė parama inspekcijos ir įstatymų vykdymo užtikrinimo tobulinimui LR Aplinkos ministerijos regionų Aplinkos apsaugos departamentuose. Projekto partneriai NIRAS a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2003-2004 ES Bendrosios vandens politikos direktyvos perkėlimas ir įgyvendinimas Latvijoje. Projekto partneriai Carl Bro a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2003 Pagalba Lietuvai rengiant ataskaitas (EK) atliekų srityje ir baigiant rengti informacijos valdymo programą. Projekto partneriai Carl Bro a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2003-2005 ES Bendrosios vandens politikos direktyvos 2006 metams nustatytų reikalavimų įgyvendinimas Lietuvoje. Projekto partneriai Carl Bro a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2003 Ilgalaikė pagalba (Lietuvai) perkeliant ir įgyvendinant Nitratų direktyvą, II etapas. Projekto partneriai Scanagri a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2003 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje. Projekto partneriai Okopol GmbH. Finansavo Vokietijos vyriausybė

2003 Integruotas gamtos išteklių valdymas Anykščių regioniniame parke. Projekto partneriai Ecolas NV (Belgja). Finansavo Flandrijos vyriausybė

2003-2004 Galimybių studijos parengimas „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Projekto partneriai Cowi a/s/ (Danija). Finansavo ISPA programa

2002-2003 Vandens kokybės problemų sprendimas Baltijos jūros baseine užtikrinant regioninį nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą ir visuomenės dalyvavimą subalansuotame upių baseinų valdyme. Projekto partneriai Peipsi CTC (Estija). Finansavo Regioninis Aplinkos apsaugos centras ir JAV Aplinkos apsaugos agentūra

2002-2003 Direktyvos 2001/18/EB dėl Genetiškai pakeistų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką įgyvendinimo pasekmių įvertinimo tyrimas. Finansavo Europos komitetas prie Lietuvos Vyriausybės

2002-2003 ES Bendrosios vandens politikos direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę ir Lietuvos Nacionalinės vandens išteklių valdymo strategijos parengimas. Projekto partneriai Carl Bro a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2000-2003 Aplinkos apsaugos projektų rengimo gebėjimų stiprinimas Baltijos šalyse. Projekto partneriai ERM Ltd. (Anglija) ir ELLE (Latvija). Finansavo Know How Fondas

2002-2003 Lielupės-Ventos upių baseino bendrasis planas. Projekto partneriai ANTEA konsorciumas (Italija). Finansavo PHARE ISPA programa

2002-2003 Nuotekų valymo įrenginių, kanalizacijos tinklų ir geriamojo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcijos ir išplėtimo Plungėje, numatomų finansuoti ISPA lėšomis, dokumentacijos parengimas. Projekto partneriai ANTEA konsorciumas (Italija). Finansavo PHARE ISPA programa

2002-2003 Aplinkosaugos vadybos sistemos įgyvendinimas Lietuvoje; II sąmoningumo ir domėjimosi EMAS skatinimas Lietuvoje. Projekto partneriai Suomijos aplinkos institutas. Finansavo Suomijos aplinkos ministerija

2002 Vandens kokybės, nuotekų valymo ir rekreacinės aplinkos pagerėjimo Baltijos šalyse įvertinimas. Finansavo Pasaulio Bankas

2002 Skirvytės žiočių reguliavimo galimybių studija. Projekto partneriai Regionų plėtros agentūra (Lietuva). Finansavo ES Phare

2002 Lietuvos aplinkos apsaugos ekonominių veiksnių plėtros iki 2015m. Strategija. Finansavo LR Ūkio ministerija

2002 AC-IMPEL Projektas.Projekto partneriai Enviro-Markets International (Anglija). Finansavo DG Environment

2002 Aplinkos apsaugos politika ES narystės siekiančiose šalyse ir šių šalių rengimas ES narystei. Projekto partneriai Soil & Water Ltd. (Suomija). Finansavo ES DG Environment

2002 Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo veiklos patikrinimas. Projekto partneriai Dr. Glen Anderson. Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2002 Aplinkos apsaugos finansavimo programos projekto parengimas. Finansavo LR Aplinkos ministerija

2002 Direktyvos 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų išmetimų iš didelių kurą deginančių įrenginių į atmosferą limitų nustatymo ir direktyvos 2001/81/EB dėl tam tik. rų atmosferos teršalų išmetimų nacionalinių limitų įgyvendinimo pasekmių įvertinimas. Finansavo Europos komitetas prie Lietuvos Vyriausybės

2002 Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokejimo tvarkos projekto parengimas, papildant esamą tvarką reikalingomis procedūromis, susijusiomis su naujų mokesčių už aplinkos teršimą nebenaudojamais gaminiais mokėjimu, administravimu ir kontrole. Finansavo LR Aplinkos ministerija

1998-2002 Aplinkos apsaugos auditas *** pramonės įmonėse

2000-2002 Savivaldybių bendradarbiavimas kietųjų atliekų tvarkymo srityje. Projekto partneriai Cowi a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2000-2002 Administracinio-techninio koordinavimo ir paramos Didžiųjų ežerų – Baltijos jūros partnerystės programos Baltijos regiono projektai. Finansavo JAV Aplinkos apsaugos agentūra

2001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimas Lietuvoje. Projekto partneriai Suomijos aplinkos institutas. Finansavo Suomijos aplinkos apsaugos ministerija

2001-2002 Parengiamasis projektas ES reikalavimų PCB, alyvų atliekų ir baterijų šalinimui įgyvendinimas Lietuvoje. Projekto partneriai Carl Bro a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2001-2002 Pagalba Lietuvos Respublikai, perkeliant ES reikalavimus vandens sektoriuje. Projekto partneriai DHI Water&Environment a/s, Carl Bro a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2001-2002 Ilgalaikė parama PHARE dvynių projektui, skirtam aplinkos apsaugos monitoringo gebėjimų stiprinimui Lietuvoje. Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2001-2002 Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos kūrimas, galimybių finansuoti ISPA lėšomis analizė. Projekto partneriai Soil & Water Ltd. (Suomija). Finansavo Suomijos vyriausybė

2001-2002 Atliekų tvarkymas Vilniaus regione, galimybių finansuoti ISPA lėšomis analizė. Projekto partneriai Ramboll a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2001 Dialogas su visuomene apie ES plėtra ir aplinkos apsaugos politiką. Finansavo Regioninė Aplinkos apsaugos agentūra (Vengrija)

2001-2002 Mokymai apie Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politiką. Finansavo EB „Mažųjų projektų programa“

2001 Aplinkosauginiai reikalavimai energetikos sektoriuje: galimos politikos kryptys. rojekto partneriai Cowi a/s (Danija). Finansavo Danijos energetikos agentūra

2001 Techninė pagalba specialiai struktūrinių fondų specialiajai parengtinei programai. Projekto partneriai IMII Konsorciumas (Airija). Finansavo ES Phare programa

2001 Projekto „Vilniaus vandentiekio ir nuotekų surinkimo sistemų rekonstrukcija ir plėtra“ I ir II etapų finansinė analizė įvertinant SP UAB „Vilniaus vandenys“ ilgalaikius finansinius įsipareigojimus. Finansavo SP UAB „Vilniaus vandenys“

2001 Ilgalaikė parama informacijai ir ataskaitų teikimui. Informacijos valdymo programa Lietuvoje. Projekto partneriai Carl Bro a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2001 Kietųjų atliekų valdymo Kaune projektas. Projekto partneriai Cowi a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2000-2001 Studija „Vidurio ir Rytų Europos šalių ekonominių priemonių svarbiausių rodiklių patikslinimas“. Projekto partneriai Regioninis aplinkos apsaugos centras. Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2000-2001 Aplinkos apsaugos politikos vystymas ir institucinių pajėgumų stiprinimas oro srityje. Projekto partneriai Milieu Ltd. Finansavo Pasaulio bankas

2000-2001 Parama Slovakijos Respublikai, rengiant kopleksinę teisės aktų derinimo strategiją aplinkosaugos srityje. Projekto partneriai NIRAS a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2000-2001 Kai kurių direktyvų įgyvendinimo ir finansavimo Lietuvoje planai. Projekto partneriai AEA Technology plc (Anglija). Finansavo ES Phare programa

2000-2001 Pereinamojo ekonomikos laikotarpio šalių svarbiausi aplinkosauginiai-ekonominiai rodikliai: trijų Baltijos šalių studija. Finansavo Baltijos aplinkos apsaugos forumas

2000-2001 Tauragės ir Alytaus regionų atliekų tvarkymo sistemos parengimas. Projekto partneriai FIDA (Lietuva). Finansavo PHARE LSIF programa

2000-2001 LR aplinkos ministerijos institucinių gebėjimų stiprinimas, integruojantis į Europos Sąjungą. Projekto partneriai Project Management Ltd. (Airija). Finansavo ES Phare programa

2000-2001 Trišalio bendradarbiavimo dėl Nemuno upės baseino valdymo plėtra. Finansavo Švedijos aplinkos apsaugos agentūra

2000-2001 Lietuvos nacionalinių gebėjimų, politikos krypčių ir procedūrų suderinimas su ES reikalavimais gamtos apsaugos srityje, ypatingą dėmesį skiriant EEB direktyvoms dėl natūralių buveinių (92/43) ir laukinių paukščių išsaugojimo (79/409). Projekto partneriai Ornis Consult Ltd. (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

2000 Vandens kainų nustatymas kai kuriose ES narystės siekiančiose šalyse, dabartinės politikos kryptys. Projekto partneriai Krokuvos ekonomikos akademija. Finansavo Europos sąjunga

2000 Kauno miesto komunalinių atliekų tvarkymo plano ir atliekų tvarkymo taisyklių parengimas. Finansavo Kauno miesto savivaldybė

1999-2001 Nacionalinės aplinkos apsaugos finansavimo strategijos parengimas. Projekto partneriai Milieu Ltd. Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

1999-2000 Lietuvos atliekų tvarkymo ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolės derinimo projektas. Projekto partneriai COWI a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

1999-2000 Pagalba perkeliant ir įgyvendinant Nitratų direktyvą. Projekto partneriai Danagro a/s (Danija). Finansavo Danijos aplinkos apsaugos agentūra

1998-2000 Lietuvos miestų pasirengimas stoti į Europos Sąjungą. Finansavo Europos komisija

1998-2000 Baltijos aplinkos apsaugos forumo (BEF) Vilniaus biurui priskirtų funkcijų įgyvendinimas. Finansavo LR Aplinkos ministerija

1998-1999 Teisės normų dėl mobilių taršos šaltinių reguliavimo derinimo programa. Projekto partneriai Soil & Water Ltd. (Suomija). Finansavo Phare DISAE programa

1998-1999 Triukšmo ribojimo teisės aktų derinimo su ES reikalavimais strategijos rengimo programa. Projekto partneriai Soil & Water Ltd. (Suomija). Finansavo Phare DISAE programa

1998-1999 Veiksmų programos chemines medžiagas reglamentuojantiems ES teisės aktams įgyvendinti Lietuvoje kūrimas. Projekto partneriai Soil & Water Ltd. (Suomija). Finansavo Phare DISAE programa

1998-1999 Lietuvos vandens išteklių valdymo teisės normų derinimo su ES įstatymais ir ES reikalavimų įgyvendinimo programa. Projekto partneriai Soil & Water Ltd. (Suomija). Finansavo Phare DISAE programa

1998 Gaminio mokesčio įstatymo projekto parengimas. Finansavo LR Aplinkos ministerija

1998 Informacijos apie aplinką teikimo visuomenei tvarkos Lietuvoje projektas. Finansavo LR Aplinkos ministerija

1998 Naujos aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių skaičiavimo ir taikymo metodikos parengimas. Finansavo LR Aplinkos ministerija

1998 Metodinių rekomendacijų dėl informacijos apie aplinkos apsaugos finansavimą kaupimo, sisteminimo ir analizės paruošimas. Finansavo LR Aplinkos ministerija

1998 Pavojingų atliekų perdavimo lydraščio formos, jo pildymo ir naudojimo tvarkos projektas. Finansavo LR Aplinkos ministerija

1998 Mokesčio už aplinkos teršimą skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos projekto parengimas. Finansavo LR Aplinkos ministerija

1998 Atliekų tvarkymo fondo nuostatų projekto parengimas. Finansavo LR Aplinkos ministerija