Aplinkos apsaugos politikos centras teikia paslaugas Lietuvos ir užsienio klientams. Pagrindinė mūsų darbo sritis – aplinkos apsaugos sektorius. Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Projektų rengimas ir įgyvendinimas
 • Partnerių ir ekspertų paieška projektų įgyvendinimui
 • Paraiškų ES struktūrinių fondų subsidijuojamiems projektams rengimas
 • Paraiškų rengimas Taršos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti (TIPK)
 • Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengimas
 • Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentų rengimas
 • Galimybių analizės studijų rengimas
 • Teisinių dokumentų projektų rengimas
 • Seminarų, mokymų ir konferencijų organizvimas, aplinkosauginis švietimas
 • Informacijos apie aplinką valdymas

Vš.Į. „Aplinkos apsaugos politikos centras“ kolektyvas – tai aukštos kvalifikacijos specialistai, padėsiantys Jums rasti teisingus atsakymus į Jūsų klausimus bei pasiūlyti jų įgyvendinimo būdus. Jūsų pageidavimu, mūsų specialistai aplankys Jūsų įmonę ir suteiks platesnę informaciją apie teikiamas paslaugas.

Vandens išteklių valdymas

Mūsų ilgametė patirtis apima tokių pagrindinių vandens išteklių valdymą reglamentuojančių Europos Bendrijos direktyvų praktinius įgyvendinimo aspektus:

 • Bendroji vandens politikos direktyva 2000/60/EB
 • Jūrų strategijos pagrindų direktyva 2008/56/EB
 • Direktyva 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo
 • Direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo
 • Geriamojo vandens direktyva (98/8/EB)
 • Nitratų direktyva (91/676/EEB)
 • Maudyklų vandens kokybės valdymo direktyva (2006/7/EB)

Tiriame ir analizuojame žmogaus veiklos poveikį vandens išteklių būklei, vertiname vandens telkinių būklės kaitos tendencijas, priežasties ir pasekmės ryšius, prognozuojame pokyčius. Mūsų sukauptos žinios ir kompetencija gamtinių procesų, vandenvalos, agrarinės aplinkosaugos, socialinės-ekonominės analizės srityse suteikia tvirtą pagrindą parenkant veiksmingas vandens išteklių būklės valdymo priemones.

Kartu su kitais konsultantais esame sukūrę vandentvarkos galimybių studijas Lietuvos ir Turkijos miestams, parengę derinimosi prie ES vandens sektoriaus reikalavimų programas ir planus Lietuvai ir kitoms šalims, atliekame sąnaudų ir naudos analizę, mokome ir rengiame seminarus apie vandens kainų nustatymą, ekosistemų paslaugas bei vandens išteklių gerinimo priemonių finansavimą. AAPC ekspertai aktyviai dalyvavo parengiant ir atnaujinant Lietuvos upių baseinų rajonų valdymo planus bei priemonių programas, Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimo priemonių programą ir potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius bei valdymo planus.

Klimato kaita

Nuo 2007 metų aktyviai dalyvaujame sprendžiant klimato kaitos problemas. AAPC ekspertai yra Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos nariai. Ši komisija kasmet rengia „Lietuvos nacionalinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą“ pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo įgyvendinimo reikalavimus.

Turime sukaupę ilgametę patirtį vertinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą šiems sektoriams:

 • Energetika (Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ataskaitų (angl. common reporting format, toliau – CRF) 1 sektorius)
 • Pramonės procesai, įskaitant  fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimo apskaitą (CRF 2 sektorius)
 • Tirpiklių ir kitų produktų naudojimas (CRF 3 sektorius)
 • Žemės ūkis (CRF 4 sektorius)
 • Atliekos (CRF 6 sektorius)

Atliekų valdymas

Atliekų valdymas – viena iš sudėtingiausių aplinkos apsaugos sričių Lietuvoje. Esame įgyvendinę nemažai projektų, susijusių su valstybės ar savivaldybių komunalinių ir pavojingų atliekų tvarkymo planų ir programų ruošimu, institucijų bendradarbiavimu šioje srityje. Kartu su kitais konsultantais rengėme regioninių sąvartynų galimybių studijas, mokėme įmonių atsakingus darbuotojus apie pavojingų atliekų tvarkymą, atlikome pavojingų medžiagų sistemos sąnaudų ir naudos analizę, teikėme techninę pagalbą ir stiprinome atliekų tvarkymo pajėgumus Rumunijoje, Kipre, Turkijoje ir kitose šalyse. Taip pat esame atsakingi ir kasmet rengiame Lietuvos nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos atliekų skyrių.

Cheminių medžiagų valdymas

Kartu su kolegomis iš kitų Baltijos šalių įgyvendiname projektą, susijusį su pavojingų medžiagų keitimu draugiškesnėmis medžiagomis. Atliekame socialinę-ekonominę cheminių medžiagų keitimo analizę ir poveikio vertinimą bei teikiame cheminių medžiagų valdymo politikos gerinimo rekomendacijas.

Siekdami padėti įmonėms laikytis cheminių medžiagų ir jų mišinių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, galime paruošti su šiomis medžiagomis susijusias aplinkosaugos ataskaitas ir pristatyti jas atitinkamoms institucijoms. Taip pat galime konsultuoti ir padėti įmonėms naujosios cheminių medžiagų politikos įgyvendinimo klausimais (Komisijos reglamentas EB 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)).