2017-2018 Baltijos jūros vidaus maistingųjų medžiagų atsargų įtakos eutrofikacijai ir potencialių priemonių šiai įtakai mažinti techninių, socialinių ir ekonominių, politinių, teisinių ir institucinių aspektų vertinimas. Projekto partneriai Vahanen Environment Oy (Suomija). Finansuoja Suomijos aplinkos ministerija.

2017-2019 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas LLI-49 „Optimalūs tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės baseinų taršą“. Projekto partneriai Aleksandro Stulginskio universitetas ir Žemės ūkio išteklių ir ekonomikos institutas (Latvija).
 Plačiau apie projektą

2016 – 2018 Derinimosi prie ES aplinkos apsaugos srityje strategijos tolimesnis įgyvendinimas Serbijoje. Projekto partneriai Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. (Ispanija). Finansuoja ES

2016 – 2018 Pajėgumų stiprinimas Jūros strategijos direktyvos srityje Turkijoje. Projekto partneriai NIRAS IC Sp. Z.o.o. (Lenkija). Finansavo ES

2016 – 2018 Pajėgumų stiprinimas Požeminio vandens valdymo srityje Turkijoje. Projekto partneriai NIRAS IC Sp. Z.o.o. (Lenkija). Finansavo ES

2016 Biržulio ir Stervo šlapynių ekosistemų funkcijų atkūrimo optimalaus scenarijaus parinkimas atliekant sąnaudų ir naudos vertinimą (EEE finansinio mechanizmo projektui „Biologinės įvaironės ir ekosistemų funkcijų atkūrimo Biržulio, Stervo ir Debesnų šlapynėse planavimas ir praktinių atkūrimo priemonių taikymas“)

2015-2016 Vandens tiekimo įmonių veiklos duomenų už 2011-2014 metus surinkimas ir palyginamoji analizė Lietuvoje (IBNET duomenų bazė). Finansavo Pasaulio bankas

2015 Konsultacijos Europos Sąjungos fondus administruojančių tarpinių institucijų darbuotojams dėl horizontaliųjų principų įgyvendinimo sektorinėse ES fondų lėšomis finansuojamose arba su jomis susijusiose srityse. Projekto partneris PPMI Group, UAB. Projektą finansavo LR Finansų ministerija

2015 – 2020 LIFE projektas Išmetimų mažinimas, keičiant pavojingas chemines medžiagas ir didinant išteklių naudojimo efektyvumą Baltijos šalyse (bandomieji tyrimai) (LIFE FitForREACH)