2011-2015 Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas. Aplinkos apsaugos agentūrai. Projekto partneris Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. Finansuoja ES Struktūriniai fondai

2014-2015 Potvynių rizikos valdymo planų parengimas. Finansuoja ES Struktūriniai fondai

2013-2015 Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų atnaujinimas. Projekto partneris VšĮ Gamtos paveldo fondas. Finansuoja ES Struktūriniai fondai

2007-2015 Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų parengimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 280/2004/EB reikalavimus. Finansavo LR Aplinkos ministerija

2013-2014 Projektas „Lielupės ir Ventos upių baseinų rajonuose esančių upių monitoringas ir ūkininkų apklausa aplinkos apsaugos klausimais“. Projektas finansuotas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2007-2013m. programos lėšomis. Projekto partneriai: Všį Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Latvijos universiteto biologijos institutas bei Latvijos kaimo konsultacijų ir mokymų centras.

Plačiau apie projektą

2014 Papildoma parama Ukrainos ekologijos ir gamtos išteklių ministerijai sektoriaus biudžeto įgyvendinimui. Partneriai EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. (Ispanija). Finansuoja ES

2013-2014 Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. (Projektas „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos išankstinis vertinimas). Projekto partneriai VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ ir UAB „ESTEP Vilnius“. Finansuoja LR žemės ūkio ministerijai

2012-2014 ES struktūrinės paramos (2014-2020 m.) veiksmų programų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. (Projektas „Lietuvos 2014-2020 m. ES struktūrinių programavimo dokumentų išankstinis vertinimas“). Projekto partneris Viešosios politikos ir vadybos institutas. Finansuoja LR finansų ministerijai

2012-2014 Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos Respublikos teritorijai parengimas. Projekto partneris UAB „Hnit- Baltic“. Finansuoja ES

2013 Atitikties ES Bendrosios vandens politikos direktyvos reikalavimams Lietuvoje vertinimas, skirtas Europos Komisijai. Projekto partneris WRc plc (Anglija)

2012 – 2013 Strateginio finansavimo plano vandentvarkos sektoriui parengimas Bulgarijoje: tarptautinė patirtis. Finansavo Pasaulio bankas

2011-2012 Vandens tiekimo įmonių veiklos duomenų už 2006-2010 metus surinkimas ir palyginamoji analizė Lietuvoje (IBNET duomenų bazė). Finansavo Pasaulio bankas

2011-2012 Drūkšių/Drisviaty ežero baseinų valdymo plano parengimas. Partneris GRID-Arendal (Norvegija). Finansavo UNDP

2010-2012 Atitikties ES BVPD reikalavimams Lietuvoje vertinimas, skirtas Europos Komisijai. Projekto partneris REC (Vengrija)

2010-2013 Pasirengimo narystei regioninis aplinkos apsaugos tinklas (RENA). Projekto partneriai Hulla & Co Human Dynamics KG (Austrija), Niras IC Sp. z o.o. (Lenkija). Finansavo Europos Sąjunga

2010-2012 Ekoinovacijų apžvalga: analizė ir prognozės. Projekto partneris Technopolis Group (Belgija). Finansavo EK DG Environment

2009-2011 Pagalba Bosnijai ir Hercegovinai formuojant vandens valdymo politiką. Projekto partneris PM Ltd. (Airija). Finansavo Europos Sąjunga

2009-2010 BalticSurvey -Visuomenės naudojimosi jūros aplinka įpročių, požiūrių ir priemonių jūros aplinkai pagerinti tyrimas devyniose Baltijos jūros regiono šalyse. Projekto partneris Enveco Miljoekonomi AB (Švedija)

2010 Pelkių funkcijų ekonominio vertinimo studija. Finansavo Jungtinių tautų vystymo programos Pasaulio aplinkos fondas

2009-2010 Kokybinis ir kiekybinis pasiektų Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1.3. prioriteto Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija tikslų ir uždavinių vertinimas. Partneriai UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”. Finansavo LR Finansų ministerija

2009-2010 Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų parengimas. Projekto partneriai B. Paukščio įmonė „Vandens harmonija“, VU Ekologijos institutas. Finansavo ES Struktūrinių fondų programa

2009-2010 Baseinų valdymo plano požeminio vandens dalies Nemuno upių baseinų rajonui parengimas ir integravimas į bendrą valdymo planą. Projekto partneriai VšĮ „Vandens namai“, UAB „Grota“, DHI a/s (Danija). Finansavo ES Struktūrinių fondų programa